Forma-terrum: universidade da diversidade

Versión en galego /

Terrum, naciu coa vocación herdada da necesidade de facilitar formación didactica, cercana e comprensible, como ferramenta imprescindible nos procesos de apoio a toda intervención xurídica o social.

Terrum desenrola a formación:

1.-Dexeito presencial, cun amplio abanico de especialidades e formatos (cursos puntuais, seminarios, charlas etc)

2.- Por medio da Plataforma Universidade da Diversidade UD2 desenrolada en Moodle, para facilitar a formación a distancia en diversas áreas do noso proxecto.

Dita formación (tanto a presencial como a virtual) pode ser específica da nosa institución, y/ ou homologada por algunha universidade ou admnistración pública.

Este proxecto se desenrola en colaboura coa Fundación Sen esquencer. Facilitando así gratuitamente formación básica e enlaces de interese, sobor de materias básicas como pode ser a protección de dereitos ou das consumidoras e usuarias, guias básicas de habilidades sociais etc.

Recollerá asemade una bliblioteca virtual con:

  • Bibliógrafía de acceso libre por áreas temáticas
  • Recursos de lectura fácil (libros, guías, revistas,  folletos, noticias, etc.)

Cluster multidisciplinar