Data-terrum:protección de datos

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
PARA COLEXIOS PROFESIONAIS / CONSELLOS XERAIS/ FUNDACIÓNS E ONG

DATA TERRUM, é unha plataforma xurídico-social galega, que se adica dende hai mais dunha década ao asesoramento e formación a Colexios Profesionáis de Educación Social, ao CONSELLO XERAL DE COLEXIOS OFICIÁIS DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS e á formación a traverso da Universidade da Diversidade (UD2) a Asociacións, Fundacións e ONG.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, e a súa transposición á Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitáis, regulan o tratamento que realizan persoas, empresas ou organizacións dos datos persoais na Unión Europea (UE).
A normativa introduce novos dereitos para os cidadáns e obriga ás empresas e entidades a ser proactivas en materia de seguridade e a velar pola seguridade e a protección da privacidade.

RESPONSABLE

Conforme á lexislación vixente o responsable é a persoa xurídica que decide sobre a finalidade, contido e uso do tratamento aínda que non o faga materialmente, por elo os responsables de tratamento serán os representantes de cada entidade (Presidentas/es e Xunta de Goberno), non pudendo recaer esa figura en persoal auxiliar administrativo contratado.

DELEGADA/O DE PROTECCIÓN DE DATOS

Designación dun delegado de protección de datos. Os responsables e encargados do tratamento deberán designar un delegado de protección de datos nos supostos previstos no art 37.1 do Regulamento (UE) 2016/679 e o art. 34.1 da Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereitos Dixitáis.

SERVICIOS DE DATA TERRUM

1. DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Designación ante a AEPD dun Delegado único de Protección de Datos, a estes efectos sería designado o letrado Francisco Xabier del Buey Fernández, Avogado do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, nº de colegiado 1982, con experiencia na aplicación xurisdiccional e a protección dos cidadáns e usuarios fronte a abusos no tratamento dos seus datos persoais.

2. FORMACIÓN PERMANENTE DA UNIVERSIDADE PARALELA EN MATERIAS DE DISCAPACIDADE, DEREITOS CIDADÁNS, DEREITO CIVIL, PENAL, ETC.


3. ASESORAMENTO A XUNTAS DE GOBERNO DE COLEXIOS PROFESIONAIS, CONSELLOS XERÁIS, FUNDACIONS, ONG.
Asesoramento técnico, xurídico e organizativo aos responsables das entidades nos seguintes termos:

• Implementación da análise de riscos.
• Revisión das medidas de seguridade a implementar polos/as responsables do tratamento en cada entidade.
• Elaboración do Rexistro de Actividades de Tratamento e do Documento de Seguridade.
• Establecimento de mecanismos e procedimentos de notificación de quebras de seguridade.
• Establecemento e adaptación dos mecanismos e procedimentos para o exercicio de dereitos ARCO e o seu ampliamento no RXPD e na LOPDGDD.
• Axeitamento dos formularios de dereito de información.
• Valoración dos encargados e as súas garantías, adaptación de contratos.
• Elaboración e adaptación de Políticas de Privacidade.
• Formación.

4. XESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRIPTOGRÁFICA PKI

A Autoridade de Rexistro Terrum Social (ARTS) disporá a título de cliente corporativo para o que así o solicite, unha infraestructura de chave criptográfica pública (PKI) coa que poder levar a cabo:

  • Implementación do carné colexial con sinatura dixital integrada.
  • Implementación de procedementos de votación electrónica.
  • Implementación de sistema de fiestra única.
    (Documento PDF explicativo)

MATERIAIS

Compilación de material útil que temos elaborado para os nosos clientes ou extraído doutras fontes públicas:

 

 

Cluster multidisciplinar