Media-terrum

A través da mediación ofrecemos axuda imparcial e personalizada na xestión e/ou solución do conflicto  que permite un mayor protagonismo e intervención das partes, a reducción dos costes e tempos, asi como a adopción de medidas más creativas e satisfactorias para ámbalas partes.

¿EN QUE MATERIAS PODE APLICARSE?

En materias de libre disposición, esto é a modo de exemplo:

  • Mediación civil (incluido o familiar): cumprimento de contratos (compraventa, arrendamentos, etc.), responsabilidade civil, Impagos, convenio regulador, liquidación réximen ganancial, etc.
  • Mediacion escolar: Previr e xestionar conflictos da escola en relación os alumnos, profesores, proxenitores ou tutores,  organización de nais, etc.
  • Mediación organizacional (Instittucións públicas ou privadas): hospitais, empresas, etc.
  • Mediación comunitaria e intercultural
  • Mediación penal e penitenciaria.

Cluster multidisciplinar